Ρυθμίσεις για Asterisk / Elastix / Trixbox / FreePBX

Μάθετε πως να δημιουργείτε Inbound Route, Outbound Route, να ρυθμίζετε το SIP, να εγκαταστείτε , SIP Trunk και λύσεις για προβλήματα στο Asterisk