ΓΕΝΙΚΟΙ OΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ YUBOTO DOMESTIC TELEPHONY

Όροι χρήσης

I. ΓΕΝΙΚΟΙ OΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ YUBOTO DOMESTIC TELEPHONY ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ Ε.Π.Ε. Εταιρία Τηλεπικοινωνιών και Διαδικτύου», Μεταμόρφωση (Κατσαντώνη και Ολυμπίας 2) Α.Φ.Μ. 998810496 Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας


1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1. Η Yuboto παρέχει Υπηρεσίες μέσω πρωτοκόλλου IP (VoIP) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, τον εκάστοτε τιμοκατάλογο της Yuboto και την κείμενη νομοθεσία. Οι Υπηρεσίες προϋποθέτουν : 1) μόνιμη σύνδεση στο Internet, 2) ο πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο να επιτρέπει τη χρήση των θυρών που χρησιμοποιούνται για την υπηρεσία και 3) ειδικό Εξοπλισμό της επιλογής του πελάτη. Ενδεικτικά συστήνεται συσκευή Voip (Ethernet ή USB) ή sip adaptor ή softphones. Οι Υπηρεσίες της φωνής μέσω πρωτοκόλλου IP με δρομολόγηση της κλήσης μέσω διαδικτύου, εξαρτώνται από τη σύνδεση στο διαδίκτυο και από το δίκτυο στο οποίο βασίζεται η σύνδεση αυτή. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Η Υπηρεσία παρέχεται με γεωγραφικό αριθμό της περιοχής που δηλώνει ο Πελάτης ως διεύθυνση. Οι Υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν νομαδικά (μακριά από την μόνιμη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πελάτης στην αίτηση που συνοδεύει τους παρόντες όρους) αλλά ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση σε μόνιμη βάση των υπηρεσιών εκτός των ορίων της γεωγραφικής περιοχής για την οποία εκχωρήθηκε ο αριθμός σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Telecoms/Numbering/Regulating_Frame/ ).


1.2. Οι Υπηρεσίες της Yuboto δεν υποκαθιστούν το κινητό ή το σταθερό συμβατικό τηλέφωνο. Στην περίπτωση που δρομολογηθούν κλήσεις έκτακτης ανάγκης δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός της θέσης του καλούντος από την Yuboto, η κλήση θα δρομολογηθεί σε κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης βάσει του τηλεφωνικού αριθμού του καλούντος και η αρμόδια αρχή θα ενημερώνεται ότι ο Πελάτης δύναται να χρησιμοποιεί νομαδικά την υπηρεσία περιστασιακά οπότε και θα γνωστοποιείται η δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας του Πελάτη ως θέση του καλούντος. Σε κάθε περίπτωση οι Υπηρεσίες της Yuboto δεν υποκαθιστούν το κινητό ή το σταθερό συμβατικό τηλέφωνο.


1.3. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι το Διαδίκτυο είναι ανοιχτό περιβάλλον, ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την φύλαξη των προσωπικών του δεδομένων, ότι οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για να αποτρέπει την παράνομη χρήση του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η Yuboto δηλώνει ρητώς ότι δεν προβαίνει εκ των προτέρων σε έλεγχο του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της και επομένως ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με το περιεχόμενο στο οποίο ο Πελάτης αποκτά πρόσβαση ή/και λαμβάνει μέσω των Υπηρεσιών που του παρέχονται από την Yuboto.


2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

2.1. Είναι απαραίτητη η εγγραφή του Πελάτη στο portal της ιστοσελίδας https://services.yuboto.com/mynumber/ ώστε να δημιουργηθεί ο προσωπικός λογαριασμός του Πελάτη. Η Yuboto δικαιούται να ζητήσει τα δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την ταυτότητα του Πελάτη, τη διεύθυνση κατοικίας του, τον Α.Φ.Μ. και κάθε άλλο έγγραφο, για την εκτέλεση της σύμβασης. O Πελάτης αποδέχεται ότι δύναται να λαμβάνει μηνύματα SMS στο προσωπικό κινητό του τηλέφωνο και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνει για την εκτέλεση των υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά τις παρεχόμενες από την Yuboto υπηρεσίες. Ο πελάτης οφείλει να ενημερώνει άμεσα την Yuboto για τυχόν αλλαγές του κινητού του τηλεφώνου ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να δηλώσει τα πραγματικά του στοιχεία και να ανεβάσει νομίμως τα έγγραφα ταυτοποίησης που κατέχει, όπως και να δηλώσει email και κινητό που νομίμως χρησιμοποιεί. Η Yuboto, δύναται, εφόσον της ζητηθεί, να διαβιβάσει στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη προκειμένου να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους, ιδίως σε περίπτωση ανακριβών ή παραπλανητικών στοιχείων ενώ επιφυλάσσεται για κάθε ζημία που θα υποστεί. Τα δεδομένα που παράγονται από τη Yuboto (password) κοινοποιούνται με ασφαλή μέθοδο στον πελάτη και ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος να τα προστατεύει από διαρροή, αντιγραφή ή κοινοποίηση σε τρίτους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.


2.2. Η Yuboto δικαιούται να της επιδεικνύονται στοιχεία που αποδεικνύουν οικονομική φερεγγυότητα του Πελάτη και σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να μην ενεργοποιήσει τη Σύμβαση εάν κρίνει ότι ο Πελάτης συμπλήρωσε ανακριβή προσωπικά στοιχεία, είναι αφερέγγυος, εάν ο Πελάτης δεν έχει εξοφλήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή για οποιαδήποτε άλλη εύλογη αιτία, κοινοποιώντας την απόφαση αυτή στον Πελάτη.


2.3. Ο Πελάτης σε περίπτωση φορητότητας υποχρεούται να μεταφορτώσει στο ασφαλές περιβάλλον της Yuboto https://services.yuboto.com/mynumber/ κάθε αναγκαίο δικαιολογητικό που σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο απευθύνεται σε τρίτους Φορείς ώστε να καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση των Υπηρεσιών.


3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1. Η ισχύς της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία ενεργοποιήσεως των Υπηρεσιών, δηλαδή από την ημερομηνία που η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για χρήση.


3.2. Η σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

Ο Πελάτης μπορεί να ανανεώσει τη Σύμβαση για δώδεκα (12) μήνες κάθε φορά. Σε περίπτωση μη ανανέωσης, η Yuboto θα διακόπτει την παροχή υπηρεσιών και θα δεσμεύει τον τηλεφωνικό αριθμό που έχει εκχωρήσει για μέχρι και έξι (6) μήνες από την διακοπή των υπηρεσιών του Πελάτη, πριν εκχωρήσει τον αριθμό αυτό εκ νέου σε άλλο Πελάτη.


3.3. Ο Πελάτης μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση μόνο με έγγραφη ειδοποίηση προς την Yuboto, , η οποία θα ολοκληρώνεται εντός 2 εργασίμων ημερών. Μη καταβολή της ετήσιας συνδρομής, συνεπάγεται διακοπή της σύμβασης από την πλευρά του πελάτη.

Η Yuboto δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας από τον Πελάτη.


3.4. O Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την παρούσα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την υποβολή της αίτησης στο σύστημα. Η υπαναχώρηση γίνεται αζημίως. Ο Πελάτης χρεώνεται μόνο για τη χρήση των Υπηρεσιών για το διάστημα μέχρι τη διακοπή των υπηρεσιών του. Οι υπηρεσίες αριθμοδότησης, δεν περιλαμβάνουν δικαίωμα υπαναχώρησης, καθώς με την ολοκλήρωση της παραγγελίας η υπηρεσία έχει παρασχεθεί πλήρως.


4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

4.1. Η Yuboto μπορεί να θέτει εκτός λειτουργίας ή να διακόπτει προσωρινά την παροχή των Υπηρεσιών για τη διενέργεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του δικτύου της εφόσον τούτο έχει ρητά γνωστοποιηθεί στους πελάτες ανακοίνωσης στο δικτυακό τόπο της Yuboto www.yuboto-telephony.gr ή με άλλο πρόσφορο τρόπο.


4.2. Ο Πελάτης δικαιούται να υποβάλλει αιτιολογημένη αναφορά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών σε περίπτωση που θεωρεί ότι υπάρχει διακοπή ή πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεών της Yuboto απέναντί του. Εφόσον η Yuboto επιβεβαιώσει με βάση τα καταγεγραμμένα τεχνικά στοιχεία το αληθές των ισχυρισμών του, προβαίνει σε αναλογική αποζημίωση/επιστροφή χρημάτων με τις ημέρες/ώρες διακοπής της υπηρεσίας.


4.3. Η Yuboto ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεσες ή έμμεσες ζημίες που τυχόν υπέστη ο Πελάτης, για διαφυγόντα κέρδη ή έσοδα, απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων ή για οποιαδήποτε άλλη ζημία τυχόν υποστεί ο Πελάτης, εκτός εάν αυτές οφείλονται αποκλειστικά σε δόλο της Yuboto.


4.4. Εάν ο Πελάτης δεν αιτηθεί φορητότητα του υπάρχοντος αριθμού του, ο αριθμός κλήσης θα παρέχεται από την Yuboto, σύμφωνα με τις επιλογές του πελάτη στο portal και τους εκεί περιορισμούς από την υπηρεσία. Εφόσον υπάρχει επάρκεια αριθμοδοτικών πόρων, ο Πελάτης, μπορεί να επιλέγει την αριθμοδότηση που είναι διαθέσιμη.


4.5. Η Yuboto υποχρεούται μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών (τηλ.: 13850 / 211 11 44 111), του τμήματος τεχνικής υποστήριξης (τηλ.: 13777), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φαξ να εξετάζει κάθε αίτημα του Πελάτη σχετικά με την παραγγελία, την έναρξη ή διακοπή, την τιμολόγηση, την ποιότητα των υπηρεσιών και την αποκατάσταση βλαβών, εντός ευλόγου χρόνου από της σχετικής γνωστοποιήσεως του Πελάτη. Η Yuboto οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τον Πελάτη για το χρονικό διάστημα επιδιόρθωσης των βλαβών. Η Yuboto φέρει ευθύνη για την ποιότητα των υπηρεσιών από την ημερομηνία κοινοποίησης της βλάβης στην Yuboto.


4.6. Σε περίπτωση διακοπής (προσωρινής ή μόνιμης) της παροχής των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η Yuboto δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που υποχρεωθεί στην αναστολή των παρεχόμενων Υπηρεσιών λόγω ανωτέρας βίας ή προς συμμόρφωση με απόφαση, εντολή, οδηγία ή αίτημα Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Πελάτη.


5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

5.1. Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη σωστή συμπλήρωση, την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων που συμπληρώνει στην αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά και για τα λοιπά αναγκαία για την ενεργοποίηση έγγραφα.


5.2. Ο Πελάτης υποχρεούται να δηλώνει στην Yuboto εντός πέντε (5) ημερών τυχόν μεταβολή των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην αίτηση και/ή έχει κοινοποιήσει στην Yuboto. Σε αντίθετη περίπτωση, κάθε κοινοποίηση γίνεται έγκυρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην αίτηση, με την επιφύλαξη της Yuboto να καταγγείλει άμεσα την παρούσα.


5.3. Ο Πελάτης δηλώνει ρητώς ότι θα χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες σύμφωνα με το Νόμο, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη και ότι γνωρίζει ότι ευθύνεται πλήρως για κάθε μη νόμιμη χρήση της. Η Yuboto ενημερώνει με επιστολή τον Πελάτη για καταγγελία ή αίτημα τρίτου. Ο Πελάτης οφείλει να αποκρίνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε αιτήματα της Yuboto σχετικά με καταγγελίες, αιτήματα ή παράπονα τρίτων προσώπων ή την ανακοίνωση δεδομένων του σε τρίτους.


5.4. Ο Πελάτης υποχρεούται να κάνει καλή χρήση των Υπηρεσιών τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία, τους όρους της Σύμβασης, τα χρηστά ήθη και τις οδηγίες της Yuboto, όπως αυτές αναγράφονται στα συστήματα πρόσβασης στις Υπηρεσίες ή κοινοποιούνται με άλλον τρόπο στον Πελάτη από την Yuboto.


5.5. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν συμμορφώνεται με τους όρους της Σύμβασης, η Yuboto διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης προς τον Πελάτη, κατά την κρίση της να προβεί άμεσα σε μερική ή/και ολική διακοπή της υπηρεσίας, προκειμένου να προστατεύσει τους πελάτες της αλλά και την ίδια από ανεπιθύμητες ενέργειες και παρενέργειες που προκύπτουν από την κατάχρηση των προσφερομένων υπηρεσιών. Περαιτέρω, σε περίπτωση που η Yuboto ζημιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από πράξεις ή παραλείψεις του Πελάτη, ο τελευταίος υποχρεούται να ανορθώσει κάθε ζημία της Yuboto και η Yuboto δικαιούται να καλεί τον Πελάτη ως δικονομικό εγγυητή στις σχετικές διαδικασίες ενώπιον των Διοικητικών Αρχών και Δικαστηρίων.


5.6. Το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password) του προσωπικού λογαριασμού του Πελάτη χορηγούνται για αυστηρά προσωπική χρήση. Ο Πελάτης οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας (π.χ. συχνή αλλαγή κωδικών, απαγόρευση χρήσης από τρίτους κλπ.) για να αποτρέπει την παράνομη χρήση των προσωπικών του στοιχείων στο Διαδίκτυο. Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης (password) του Πελάτη ή χρήσης του από τρίτον (με ή χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη), ο Πελάτης οφείλει άμεσα να ενημερώσει εγγράφως την Yuboto. Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι να περιέλθει στην Yuboto το σχετικό έγγραφο ενημέρωσης, ο Πελάτης ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκύψει σε αυτόν ή την Yuboto από παράνομη χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Για λόγους ασφαλείας, όπως αυτοί εξειδικεύονται στην εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική ασφαλείας της Yuboto, η Yuboto δικαιούται να διακόπτει την πρόσβαση του πελάτη στις υπηρεσίες της Yuboto.


5.7. Σε συμπλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων, κακή χρήση συνιστά, ενδεικτικά, η απόπειρα ιδιοποιήσεως του κωδικού η διάπραξη αξιόποινων πράξεων, όπως η διακίνηση παράνομου, πειρατικού ή πορνογραφικού υλικού, η χρήση των προσωπικών δεδομένων, στοιχείων και κωδικών άλλου πελάτη, με ή χωρίς τη συναίνεση αυτού, η μη ενημέρωση της Yuboto σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης του Πελάτη ή χρήσης των προσωπικών δεδομένων του παρά τη θέλησή του, η επίδοση σε πράξεις που συνιστούν παράνομη πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης στα υπολογιστικά συστήματα της Yuboto ή τρίτων. Η Yuboto δικαιούται να διαγράφει από τον εξυπηρετητή (server) της περιεχόμενο που αντιβαίνει στο νόμο, τα χρηστά ήθη και τη Σύμβαση, το οποίο τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της με νόμιμο τρόπο.


6. ΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ

6.1. Ο Πελάτης ανανεώνει το υπόλοιπο χρόνου ομιλίας του λογαριασμού του όταν πρόκειται για προπληρωμένη υπηρεσία ή σύμφωνα με τα κατωτέρω εξοφλεί τα εκδιδόμενα τιμολόγια σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της Yuboto. Εάν το κόστος κλήσης υπερβαίνει το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού του Πελάτη, η κλήση δεν θα πραγματοποιηθεί. Σε περίπτωση πρόωρης διακοπής ετήσιας συνδρομής το ποσό που έχει καταβληθεί δεν επιστρέφεται.


6.2. Όροι παροχής πακέτων χρόνου ομιλίας:

  • Τα πακέτα χρόνου ομιλίας ισχύουν για ένα ημερολογιακό μήνα, ενεργοποιούνται την 1η του μήνα στις 00:00 και λήγουν την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα στις 23:59.
  • Εάν η προπληρωμή του πακέτου έχει ολοκληρωθεί τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα, το πα-κέτο χρόνου ομιλίας ενεργοποιείται την 1η του μήνα στις 00:00, διαφορετικά ενεργοποιείται ε-ντός του μήνα, μόλις ενημερωθεί η Yuboto για την πληρωμή.
  • Εάν το πακέτο χρόνου ομιλίας δεν έχει πληρωθεί πριν την έναρξη του ημερολογιακού μήνα, δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έως ότου πληρωθεί το πακέτο. Ο αριθμός θα λει-τουργεί για εισερχόμενες κλήσεις.
  • Τα υπολειπόμενα λεπτά χρόνου ομιλίας δεν μεταφέρονται στον επόμενο μήνα.
  • Τα λεπτά χρόνου ομιλίας των πακέτων δεν μπορούν να καταναλωθούν για κλήσεις προς το εξω-τερικό, σύντομους κωδικούς ή αριθμούς της σειράς 800 ή 801. Για κλήσεις προς τους παραπάνω προορισμούς ή για την πραγματοποίηση κλήσεων μετά την εξάντλησης των λεπτών του πακέτου, υπάρχει η δυνατότητα αγοράς επιπλέον χρόνου ομιλίας βάσει του ισχύοντος τιμοκαταλόγου: https://www.yuboto-telephony.gr/voip-pricelist
  • Εάν ο λογαριασμός δεν έχει υπόλοιπο σε λεπτά χρόνου ομιλίας πακέτου ή σε ευρώ επιπλέον χρό-νου ομιλίας, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων.

6.2. Για την παροχή των Υπηρεσιών ο Πελάτης χρεώνεται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Yuboto, ο οποίος είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της Yuboto (http://www.yuboto-telephony.gr). H χρέωση αρχίζει από την ημερομηνία ενεργοποίησης των υπηρεσιών, ήτοι την ημερομηνία που η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για χρήση.


6.3. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ρητά, ότι κάθε ανάλυση κλήσεων που η Yuboto τηρεί στο μηχανογραφικό της σύστημα σε ηλεκτρονικό κέντρο, θα συνιστά πλήρη απόδειξη της οφειλής του Πελάτη προς την Yuboto από πάγια τέλη, τέλη χρήσεων και πρόσθετες παρεχόμενες υπηρεσίες.


6.4. Στην ηλεκτρονική μορφή ανάλυσης κλήσεων ο Πελάτης έχει πρόσβαση στο βασικό επίπεδο αναλυτικής χρέωσης στο ασφαλές περιβάλλον της Yuboto με τη χρήση κωδικών πρόσβασης που του αποστέλλονται.


6.5. Ο ισχύων σήμερα τιμοκατάλογος γνωστοποιείται στον πελάτη μέσω του δικτυακού τόπου της Yuboto. Η Yuboto διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου. Τυχόν αύξηση των τιμών του τιμοκαταλόγου της Yuboto δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της Yuboto . Οι συνδρομητές υπηρεσιών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, έχουν δικαίωμα να αντιταχθούν στην τροποποίηση τιμολογίων και η Yuboto, κατόπιν αιτήσεως του συνδρομητή οφείλει να του επιστρέψει εντός τριάντα (30) ημερών, το εναπομείναν στο λογαριασμό του χρηματικό υπόλοιπο. Απαραίτητη προϋπόθεση, ο συνδρομητής να έχει προβεί σε αγορά του χρόνου ομιλίας τον οποίο αφορά η αύξηση, μέχρι το χρόνο ανακοίνωσής της σχετικής αύξησης/τροποποίησης των τιμολογίων.


6.6. Ο Πελάτης ευθύνεται για την εξόφληση των εκδιδόμενων τιμολογίων για τις Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν ακόμα και αν οι Υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση του προπληρωμένου χρόνου, τυχόν διαθέσιμο υπόλοιπο παραμένει ενεργό προς κατανάλωση για όσο διάστημα υπάρχουν ενεργές υπηρεσίες στο λογαριασμό του συνδρομητή. Εφόσον ο χρόνος δεν χρησιμοποιήθηκε και οι υπηρεσίες διακοπούν, ο λογαριασμός απενεργοποιείται και το ποσό που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται. Διαθέσιμο υπόλοιπο χρόνου ομιλίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την πραγματοποίηση κλήσεων, αποκλειομένης της δυνατότητας αφαίρεσης ποσού για την εξόφληση άλλων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής χρόνου ομιλίας σε μηνιαίο πακέτο χρόνου ομιλίας.


6.7. Ο Πελάτης θα εξετάζει το λογαριασμό και θα ελέγχει τις πιστωτικές και χρεωστικές καταχωρίσεις που απεικονίζονται σε αυτόν και θα ειδοποιεί εγγράφως την Yuboto σχετικά με κάθε τυχόν παράλειψη ή σφάλμα του λογαριασμού. Μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από έκδοση του τιμολογίου χωρίς την προβολή αντίρρησης από τον Πελάτη, συμφωνείται ότι το τιμολόγια θεωρείται ακριβές και ότι έγινε σωστή χρέωση από την Yuboto, και αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό μέσο και έγγραφο κατά την έννοια του νόμου για την πλήρη απόδειξη οφειλής του Πελάτη για ολόκληρο το ποσό που αναφέρει, επιτρεπομένης της ανταποδείξεως.Τελευταία ενημέρωση: 06/11/2023