Τι έγγραφα απαιτούνται για την διαδικασία φορητότητας

ΙΔΙΩΤΕΣ

1. Αίτηση/Όροι για την παροχή της υπηρεσίας.

2. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.

3. Σε περίπτωση φορητότητας: Φωτοτυπία του τελευταίου λογαριασμού της τηλεφωνικής γραμμής που επιθυμείτε να μεταφέρετε στη Yuboto.4.

4. Αποδεικτικό Διεύθυνσης Κατοικίας (Φωτοτυπία στοιχείων Εκκαθαριστικού ή λογ/σμού ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο ή άλλος λογαριασμός τηλεφωνίας)

5. Λογαριασμός τηλεφωνίας προηγούμενου παρόχου, εφόσον πρόκειται για ενεργοποίηση σε υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή.

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε)

1. Φωτοτυπία Φ.Ε.Κ. σύστασης – Εκπροσώπησης

2. Υπεύθυνη δήλωση ισχύος του συγκεκριμένου Φ.Ε.Κ.

3. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας του (δύο όψεις) ή διαβατηρίου νόμιμου εκπροσώπου

4. Λογαριασμός τηλεφωνίας προηγούμενου παρόχου, εφόσον πρόκειται για ενεργοποίηση σε υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή.

Ο.Ε. και Ε.Ε. – ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ – ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

1. Σύσταση της εταιρίας με την σφραγίδα καταχώρησης στο μητρώο του πρωτοδικείου (Καταστατικό Υπευθυνη δήλωση η οποία αναφέρει ότι δεν υπάρχει τροποποίηση σε έδρα /σκοπό / διαχειριστή – εκπρόσωπο

2. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας του (δύο όψεις) ή διαβατηρίου νόμιμου εκπροσώπου

3. Λογαριασμός τηλεφωνίας προηγούμενου παρόχου, εφόσον πρόκειται για ενεργοποίηση σε υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος ή τιμολόγιο πρόσφατο ή απόδειξη ταμειακής μηχανής

2. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας του (δύο όψεις) ή διαβατηρίου Επιχειρηματία

3. Λογαριασμός τηλεφωνίας προηγούμενου παρόχου, εφόσον πρόκειται για ενεργοποίηση σε υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή.

ΔΗΜΟΙ (ΟΤΑ)

1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ (ή απόσπασμα απόφασης – πρακτικού) Δημοτικού Συμβουλίου στο οποίο να φαίνεται το όνομα αυτού που εξουσιοδοτείται για την σύναψη συμβάσεων ο οποίος και δεσμεύει με την υπογραφή του τον Δήμο.

2. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας του (δύο όψεις) ή διαβατηρίου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου

3. Λογαριασμός τηλεφωνίας προηγούμενου παρόχου, εφόσον πρόκειται για ενεργοποίηση σε υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Εκκλησιαστικές κλπ)

1. ΑΠΟΦΑΣΗ (ή απόσπασμα απόφασης – πρακτικού) ΔΣ στο οποίο να φαίνεται το όνομα αυτού που εξουσιοδοτείται για την σύναψη συμβάσεων ο οποίος και δεσμεύει με την υπογραφή του.

2. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας του (δύο όψεις) ή διαβατηρίου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου

3. Λογαριασμός τηλεφωνίας προηγούμενου παρόχου, εφόσον πρόκειται για ενεργοποίηση σε υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή.

Δικαιολογητικά Αλλοδαπών Υπηκόων

1. Διαβατήριο σε ισχύ.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας παραμονής σε ισχύ ή δελτίο πρόσφυγα

3. Λογαριασμός τηλεφωνίας προηγούμενου παρόχου, εφόσον πρόκειται για ενεργοποίηση σε υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή.

Τηλεφωνικό Κέντρο στο Cloud

ψηφιακές ευκολίες

Yuboto Telephony SIP Trunk

ψηφιακές ευκολίες