Πραγματοποιώ προωθητικές ενέργειες μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, πώς μπορώ να κάνω αίτηση χορήγησης αντιγράφου Μητρώου;

Κάθε νομικό/φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει το Μητρώο συνδρομητών της Yuboto Telephony, δηλαδή να αποκτήσει την λίστα των τηλεφωνικών αριθμών συνδρομητών της Yuboto που έχουν ζητήσει να εξαιρεθούν από τις τηλεφωνικές κλήσεις για διαφημιστικούς / προωθητικούς σκοπούς.


Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τη σχετική αίτηση, την οποία του αποστέλλουμε εμείς, και μας την επιστρέφει μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ΦΕΚ Εκπροσώπησης, φωτοαντίγραφο ΑΔΤ Νόμιμου Εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα και φωτοαντίγραφο ΑΔΤ αιτούντος για φυσικά πρόσωπα). Εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε το αντίγραφο του Μητρώου θα του αποσταλεί εντός 5 εργάσιμων ημερών στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στην αίτηση.


Η υποχρέωση λήψης του ανωτέρω Μητρώου και εξαίρεσης των εγγεγραμμένων σε αυτό αριθμών τηλεφωνικών συνδέσεων βαρύνει αποκλειστικά κάθε ενδιαφερόμενο αποδέκτη του Μητρώου και σε καμία περίπτωση την εταιρεία ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ.


Το αντίγραφο του Μητρώου, που αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους έχει μέγιστη χρονική διάρκεια ισχύος 30 ημερών. Η ευθύνη αναζήτησης επικαιροποιημένου αντίγραφου του Μητρώου ανήκει στον αιτούντα, ο οποίος οφείλει να συμβουλεύεται κάθε φορά το πλέον πρόσφατο και επικαιροποιημένο Μητρώο του άρθρου 11 Ν. 3471/2006 που τηρεί η Yuboto.